Condicions generals de contractació

1. Parts i acceptació de les condicions generals de Contractació:

(D'ara endavant també les Condicions Generals o CGC):

D'una part, el proveïdor dels productes, FRIGORÍFICS SANTA COLOMA, SLU, el nom comercial de la qual és SARRATS LLEVATS I MILLORANTS GIRONA (d'ara endavant també el prestador), amb domicili social en c/ Onyar, 61 – Pol. Ind. Polingesa, 17457, Riudellots de la Selva, Girona, N.I.F. B55079057, telèfon d'atenció al client 972 840 334, i e-mail: info@sarrats.cat, sent titular del lloc web www.sarrats.cat, exposa el document contractual que regirà la contractació de productes a través del lloc web ressenyat.

I d'una altra, l'Usuari – Client (d'ara endavant l'Usuari), registrat en el lloc web mitjançant un nom d'usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d'ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

TOTS DOS ACCEPTEN el present document, i comporta que l'usuari:

Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels Usuaris.

El prestador posa a la disposició d'aquests l'adreça d'e-mail info@sarrats.cat perquè plantegin qualsevol dubte sobre aquestes condicions.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web www.sarrats.cat del prestador.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions Generals, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació, amb la finalitat de millorar els productes oferts. En tot cas, abans de comprar els productes han de consultar-se aquestes condicions generals.

SARRATS LLEVATS I MILLORANTS GIRONA no es fa responsable de les conseqüències que poguessin resultar d'una utilització inadequada dels productes a la venda en la web.

La responsabilitat civil de SARRATS LLEVATS I MILLORANTS GIRONA pels productes subministrats queda limitada a l'import d'aquests, l'usuari renúncia a reclamar qualsevol responsabilitat a SARRATS LLEVATS I MILLORANTS GIRONA per qualsevol concepte en qualsevol cas d'insatisfacció dels productes adquirits en la web www.sarrats.cat, així com possibles fallades, lentitud d'accés o errors en l'accés a la web, incloent-se pèrdues de dades o un altre tipus d'informació que pogués existir en l'ordinador o xarxa de l'usuari que accedeixi a la web www.sarrats.cat.

SARRATS LLEVATS I MILLORANTS GIRONA és una empresa especialitzada en la venda a distància de productes alimentaris i d'utensilis de rebosteria. SARRATS LLEVATS I MILLORANTS GIRONA embeni els seus productes a distància per Internet a través de la seva pàgina web. El prestador no posseeix cap botiga física per a la venda dels seus productes.

2. Objecte del contracte:

2.1 Àmbit d'aplicació:

El contracte actual té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el prestador i l'usuari en el moment en què aquest accepta aquestes condicions de compra durant el procés de contractació en línia verificant la casella corresponent. Aquestes CGC s'aplicaran a partir del dia en què es realitzi la comanda.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d'un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d'un producte concret.

2.2 Territori d'aplicació:

La botiga virtual de www.sarrats.cat està activa per a tota Espanya.

2.3 Capacitat per a contractar:

Per a poder realitzar una comanda haurà de ser major d'edat i tenir capacitat per a contractar.

2.4 Acceptació del client:

La validació d'una comanda a través de la web www.sarrats.cat es realitza per correu electrònic i implica, així mateix, l'acceptació automàtica de les CGC. Aquestes condicions estan disponibles en la web www.sarrats.cat o, si ho desitja i sol·licita, podem posar-la a la seva disposició per correu electrònic.

2.5. Modificació de les Condicions Generals de Contractació:

SARRATS LLEVATS I MILLORANTS GIRONA es reserva el dret a fer canvis i/o modificacions en les presents CGC. Aconsellem als nostres clients que les revisin regularment. En cas que aquests canvis o modificacions s'introduïssin una vegada realitzat una comanda, s'aplicaran les condicions vigents en la data en la qual es va efectuar aquesta comanda.

3. Informació subministrada en la web www.sarrats.cat:

3.1 Publicació de preus:

Els preus dels productes són els mostrats en cada producte en la nostra web www.sarrats.cat.

3.2 Informació de productes:

La informació que figura en la nostra publicitat, fullets, altre material escrit, en la nostra pàgina web o la facilitada a Vostè constitueix una invitació a fer una compra. Els continguts de www.sarrats.cat estan en constant renovació i actualització per a oferir als nostres clients la informació més completa i detallada possible. Totes les informacions contractuals presents en www.sarrats.cat es mostren en llengua espanyola (castellà) i la comunicació amb els clients i usuaris, així com la formalització del contracte, es realitzaran en aquest idioma, si bé, si així ho desitja el client pot fer-se en català sempre indicant-lo abans d'iniciar el procediment de contractació.

3.3 Disponibilitat del/els producte/s:

Pot haver-hi ocasions en què sigui impossible subministrar tots els productes pel fet que aquests no estiguin en estoc o disponibles en el moment de la compra. En aquests casos, el producte en qüestió estarà visible, però no disponible per a la seva compra.

3.4 Dret d'Anul·lació:

SARRATS LLEVATS I MILLORANTS GIRONA es reserva aquesta acció (dret d'anul·lació) de l'enviament d'un producte determinat que no compleixi amb els requisits de qualitat imposats a tots els productes de www.sarrats.cat. Per al cas que es detectés aquesta falta de qualitat, el servei d'Atenció al Client de SARRATS LLEVATS I MILLORANTS GIRONA li suggerirà un producte de reemplaçament i, si el reemplaçament no és del grat del client, es procedirà al reintegrament del cost d'aquest producte.

3.5 Comandes les 24h, tots els dies de l'any:

L'horari de recepció de comandes és de vint-i-quatre (24) hores els tres-cents seixanta-cinc (365) dies de l'any, si bé no es processaran comandes realitzades després de les catorze (14.00) hores, quedant per al dia hàbil següent a Riudellots de la Selva (Girona). Les comandes que es rebin els divendres es processaran el següent dilluns o primer dia hàbil.

3.6 Frau:

Si SARRATS LLEVATS I MILLORANTS GIRONA sospita o detecta alguna anomalia o frau, es reserva el dret d'anul·lar la transacció per motius de seguretat.

4. Procediment de compra:

L'usuari per a poder accedir als productes oferts pel prestador, haurà de donar-se d'alta a través del lloc web mitjançant la creació d'un compte d'usuari. Per a això, l'usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerits pel Proveïdor. Una vegada facilitats les dades, el proveïdor, procedirà a donar d'alta a l'usuari.

L'usuari seleccionarà un nom d'usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer ús diligent d'aquests, i no posar-los a la disposició de tercers, així com a comunicar al prestador la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat, de tal forma que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

L'usuari no podrà triar com a nom d'usuari paraules que tinguin com a fi, el confondre a uns altres per identificar a aquest com a membre integrant del prestador, així com expressions malsonants, injurioses i en general, contràries a la llei o a les exigències de la moral i bons costums.

Una vegada ha estat creada el compte d'usuari, s'informa que de conformitat amb l'exigit per l'art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 1. Triar el producte fent clic en ell, i s'afegirà automàticament en la “cistella de compra”.
 2. Si es desitgen agregar més productes, haurà de seleccionar l'opció “Continuar comprant”. Si per error ha afegit algun que no volgués, haurà de clicar en l'opció d'eliminar de la cistella de compra.
 3. Triat/s el/els producte/s, haurà de clicar en la pestanya de finalitzar, per a realitzar la comanda. En clicar en aquesta opció, apareixerà la confirmació de la compra (resum de la comanda realitzada, les seves dades i forma de pagament triada).
 4. Se sol·licitarà les credencials de l'usuari, pot accedir a les seves dades fent clic en el botó d'usuari ja registrat, inserir el seu nom d'usuari i contrasenya Han de revisar-se els controls de spam i de correu no desitjat de la seva safata d'entrada del correu electrònic i verificar sempre que les dades del contacte que proporcioni són correctes.
 5. Una vegada registrat, apareixerà una pantalla d'observacions, on podrà indicar l'horari de lliurament; una casella de verificació que haurà de marcar-la ja que és l'acceptació d'aquestes Clàusules Generals de Contractació i la Política de Privacitat.
 6. Per a finalitzar el procés, haurà de clicar en el botó Finalitzar

En tot cas, la plataforma de contractació del prestador informarà l'usuari, una vegada finalitzat el procediment de contractació, via correu electrònic respecte a totes les característiques, preu, formes de transport, data de contractació i terminis de lliurament del producte comprat.

Si hi hagués qualsevol tipus d'error en l'adreça indicada o en qualsevol altre punt de la comanda, haurà de notificar-lo immediatament a l'adreça d'e-mail que apareixerà en la web per a procedir a l'esmena d'aquest error.

Davant qualsevol dubte pot contactar amb el nostre servei d'Atenció al client a través de qualsevol dels mètodes que es faciliten en la web www.sarrats.cat.

SARRATS LLEVATS I MILLORANTS GIRONA proporcionarà Atenció al Client de manera GRATUÏTA a través del nostre email de contacte info@sarrats.cat, si tria un altre mitjà de comunicació alternatiu, l'usuari és qui haurà de fer-se càrrec del cost particular d'aquest.

SARRATS LLEVATS I MILLORANTS GIRONA posa a la seva disposició telèfons a Espanya subjectes al cost del seu operador de telefonia.

5. Enviament:

5.1 Empresa de transport:

El Proveïdor no disposa d'empresa externa de transports, el gestionen ells mateixos pel que, en cas de voler contactar amb ells, es poden dirigir a l'email i telèfon indicat a l'inici de les presents condicions.

5.2 Despeses d'enviament:

Les despeses d'enviament s'aplicaran de la manera següent:

 1. Per a les comandes de menys de 50€ en productes, el cost de l'enviament serà de 3 €.
 2. Per a les comandes superiors o iguals a 50 € l'enviament serà gratuït en tot el territori de Catalunya.

5.3 Adreça d'enviament:

El lliurament de les comandes es realitzarà de dues formes possibles:

 1. En el domicili de lliurament designat lliurement per l'usuari. De tal forma, el prestador no assumeix cap responsabilitat per quan el lliurament del producte no arribi a realitzar-se a conseqüència que les dades facilitades per l'usuari siguin falsos, inexactes o incomplets o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a l'empresa d'enviaments, assignada per a tal efecte, com ho és l'absència del destinatari;
 2. En el domicili social de SARRATS LLEVATS I MILLORANTS GIRONA, c/ Onyar, 61 – Pol. Ind. Polingesa, 17457, Riudellots de la Selva, Girona

Quan es realitza la compra es tria el lloc d'enviament i/o recollida.

L'horari de lliurament de la comanda serà en horari de treball habitual.

Sense perjudici de l'anterior el prestador ha adoptat les mesures exigides a un comerciant diligent perquè el lliurament pugui efectuar-se en el temps acordat, per la qual cosa no podrà imputar-se cap responsabilitat en contra del prestador.

Els enviaments només es realitzen a destins de Catalunya.

SARRATS LLEVATS I MILLORANTS GIRONA posarà tots els mitjans al seu abast perquè la seva comanda sigui lliurada dins del termini que figura en la nostra web a data d'emissió de la confirmació de comanda.

5.4 Terminis de lliurament:

El termini de lliurament sol estar comprès entre 24h i 72h, depenent del producte, segons la població de destí i la forma de pagament triada. S'entén aquest terme sempre que s'hagi confirmat la disponibilitat del producte i comprovat el pagament complet de la comanda. En el cas de productes no disponibles en el moment de la compra el nostre Servei d'Atenció al Client podrà facilitar-te la informació de disponibilitat.

Si has sol·licitat diversos productes en una mateixa comanda tingui en compte que poden tenir dates de disponibilitat diferents, i en aquest cas podria rebre'ls en diferents dates. Tingui en compte que, davant la falta de disponibilitat d'alguna de les referències en el moment de l'enviament, té dret a la cancel·lació de la comanda en qualsevol moment abans de l'enviament del mateix contactant amb el nostre servei d'Atenció al Client a través de la següent adreça de correu electrònic: info@sarrats.cat indicant el número de comanda.

5.5 Confirmació de l'enviament:

En el moment del lliurament de la comanda al nostre transportista t'enviarem confirmació de l'enviament a l'adreça de correu electrònic que hagi facilitat en realitzar la comanda. En la confirmació d'enviament t'indicarem el número de seguiment corresponent perquè pugui fer el seguiment del mateix a través de la web del nostre transportista.

5.6 Danys en el lliurament:

Els productes s'envien en embalatge segur. Si en el moment del lliurament s'apreciés de manera visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d'enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys causats del transport o s'aprecia, en la mateixa forma, un error en la mercaderia rebuda, el client ha de contactar immediatament amb la nostra línia d'Atenció al Client 972 840 334 o a l'email info@sarrats.cat, per a poder instar la devolució del producte o productes afectats i procedir a les seves substitució per un altre en condicions òptimes o bé, realitzar el reemborsament del preu pagat per aquest, segons ens indiqui en aquest correu electrònic.

Igualment, si es detecten danys en el producte una vegada obert l'embalum estant l'embalatge en perfectes condicions, el consumidor i usuari haurà d'informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d'ella en la nostra línia d'Atenció al Client 972 840 334 o a l'email info@sarrats.cat.

6. Preus i terminis de la validesa de les ofertes:

Tots els preus exposats a la botiga www.sarrats.cat inclouen l'IVA vigent en el moment de la compra. Tots els preus que consten en la web són vàlids i s'expressaran en la moneda Euro (€). Aquestes despeses, tret que s'indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d'enviament, manipulació, embolcall, segur d'enviaments o qualssevol altres serveis addicionals i annexos al producte o servei adquirit.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT: De conformitat amb el que es disposa en l'article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, el lliurament dels productes s'entendrà localitzada en el territori d'aplicació de l'IVA espanyol si l'adreça de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d'IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l'article concret de què es tracti.

L'usuari pot descarregar les factures des de la seva àrea personal.

Els preus aplicables a cada producte seran els publicats en la web i aplicats de manera automàtica pel procés de contractació en l'última fase d'aquest.

En els casos de promocions de durada limitada, el descompte de la promoció s'aplicarà sempre que la comanda hagi estat registrat durant el període de promoció.

La modalitat de lliurament està detallada en l'apartat 5 d'aquestes condicions generals.

Les dades registrades pels diferents mètodes de pagament constitueixen una prova de la data en què es van realitzar les transaccions financeres i serviran per a determinar si aquesta comanda està o no subjecte a promoció.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l'Usuari podrà contactar a través del telèfon d'atenció al client del prestador o via correu electrònic a l'adreça facilitada.

7. Formes de pagament:

A continuació, detallem els sistemes disponibles:

7.1 Pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit:

L'usuari haurà de disposar de targeta de crèdit o dèbit en vigor, on haurà d'especificar tots els dígits del núm. de la targeta en el formulari corresponent. L'operació es formalitza en el moment de realitzar la comanda. Només s'accepten pagaments amb targetes segures en els quals s'efectua autenticació de la seva identitat com a titular de la targeta segons el mètode establert pel seu banc, a través de comerç electrònic segur ("Verified by Visa" i "Mastercard SecureCode"). La comanda no podrà tenir-se en compte i no serà tramitat fins que el pagament hagi estat autoritzat pel teu banc o caixa.

S'utilitza el sistema denominat SSL (Secure Sockets Layer), sistema de pagament en un entorn segur ja que permet el xifratge de la informació transmesa durant la transacció, assegurant la confidencialitat d'aquesta.

7.2 Bizum:

L'usuari haurà de tenir un compte bancari a Espanya amb qualsevol de les entitats que ofereixen el servei i un número de telèfon mòbil. L'operació es formalitza des del banc de l'usuari, indicant el número de telèfon del beneficiari i utilitzant el número de comanda com a referència del pagament.

8. Dret de desistiment:

8.1 Dret de desistiment:

L'usuari té dret a l'exercici del dret de desistiment, i per a això compta amb un termini de 14 dies naturals des de la recepció del producte, sense penalització per al seu exercici; haurà de realitzar-se el reintegrament al consumidor de l'import total de la compra, és a dir, el preu del producte més les despeses d'enviament, dins dels 14 dies següents a l'exercici del dret de desistiment per part de l'usuari/consumidor. En relació amb les despeses d'enviament per a la devolució dels productes, aquests seran a càrrec de l'usuari-consumidor. L'exercici del dret de desistiment no està sotmès a cap formalisme. El consumidor només serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació dels mateixos diferent a la necessària segons la seva naturalesa, les seves característiques o el seu funcionament, sense que per això vegi limitat el seu dret a l'exercici d'aquell. Per a dur a terme aquest dret de desistiment pot emplenar aquest formulari amb el seu número de comanda (per a obtenir el reemborsament de l'import del/els producte/s dins del termini màxim dels catorze (14) dies naturals següents a la recepció de la comanda) al costat de les seves dades de contacte. Podrà remetre'ns-ho a través del mail info@sarrats.cat o per correu postal (per qualsevol mitjà admès en dret), sempre dins dels 14 dies naturals a la recepció de la comanda. A partir d'aquest termini, només podrà sol·licitar la devolució o canvi del/els productes per motius tècnics subjectes a la garantia d'aquest/s producte/s.

Haurà de retornar el producte amb tots els elements amb els quals li va ser lliurat, sense danys ni marques de desgast de cap mena, i que no denoti un ús inadequat del bé o diferent de la naturalesa pròpia del mateix a la direcció que li hem facilitat.

És recomanable la devolució en el seu embalatge original, en cas que no sigui possible, el producte podria sofrir una depreciació en el seu valor. El client es farà responsable de l'embalatge i protecció del/els productes que envia així com de les despeses derivades de l'enviament.

Sempre que els productes siguin retornats dins del termini de 14 dies naturals, sense danys ni marques de cap desgast i complint amb els requisits establerts en aquest apartat, li reemborsarem l'import total de la compra.

Excepcions al dret de desistiment: El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

 1. El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.
 2. El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
 3. El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintados després del lliurament.

8.2 Devolució per error en la comanda per part de SARRATS LLEVATS I MILLORANTS GIRONA:

Quan el producte no es correspongui al de la comanda, a causa d'algun error imputable a l'empresa, l'usuari haurà de comunicar-lo per mail a la companyia tan aviat com sigui possible; SARRATS LLEVATS I MILLORANTS GIRONA correrà amb les despeses de recollida del producte enviat per error i lliurament del corresponent al de la comanda realitzada.

8.3 Comprovació de les Devolucions:

La verificació i comprovació dels productes objecte de devolució seran a càrrec de SARRATS LLEVATS I MILLORANTS GIRONA que, una vegada en les seves instal·lacions, verificarà que siguin rebuts complint amb tots els requisits establerts en l'apartat 8.1. En cas de faltar algun dels elements, li comunicaríem per escrit via mail indicant-li el contingut que falti.

9. Reintegraments:

Quan es produeixi la devolució (s'exerceixi de desistiment) es retornarà la quantitat pagada pel producte més despeses d'enviament. Les despeses de devolució seran a càrrec del consumidor-usuari. El termini per a efectuar el reemborsament serà com a màxim dins dels 14 naturals i a través del mateix mitjà en què es va efectuar la compra.

10. Garanties aplicables i serveis postvenda:

10.1 Garantia:

Tots els productes oferts a través del lloc web són completament originals, tret que s'indiqui el contrari en la seva descripció.

10.2 Garantia en cas de producte defectuós:

En cas de producte defectuós, SARRATS LLEVATS I MILLORANTS GIRONA haurà de procedir a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte (segons correspongui), gestions que seran gratuïtes per a l'usuari. SARRATS LLEVATS I MILLORANTS GIRONA respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de tres anys des del lliurament; el consumidor – usuari haurà d'informar a SARRATS LLEVATS I MILLORANTS GIRONA de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d'ella.

11. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules:

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

12. Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution):

Conforme a l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d'accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l'USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d'un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d'intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb totes dues parts per a aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte. Enllaç a la plataforma ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13. Llei aplicable i jurisdicció:

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l'usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d'aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili del prestador (si no és considerat com a consumidor a l'efecte del TRLGDCU) o de l'usuari (si és considerat com a consumidor a l'efecte del TRLGDCU).

14. Normativa aplicable:

Les presents Condicions Generals estan subjectes al que es disposa a:

Normativa europea que regula el comerç electrònic:

 1. Directiva 97/7/CE relativa a la protecció dels consumidors en matèria de contractes a distància (Directiva de vendes a distància);
 2. Directiva 2000/31/CE relativa a determinats aspectes jurídics dels serveis de la societat de la informació, en particular el comerç electrònic en el mercat interior (Directiva sobre el comerç electrònic).

Normativa espanyola:

 1. Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.
 2. Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, i modificacions posteriors.
 3. REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades)
 4. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals.
 5. Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista.
 6. Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i modificacions posteriors.

15. Comentaris i suggeriments:

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï tals comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.

A més, tenim fulles oficials de reclamació a la disposició dels consumidors i usuaris. Pot sol·licitar-les cridant al telèfon d'Atenció al Client 972 840 334 o a través del nostre formulari de contacte.

 • Segueix Sarrats a Instagram
 • Segueix Sarrats a Facebook