A efecte del previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, FRIGORIFIC SANTA COLOMA S.L., amb CIF: B55079057 informa a l'Usuari que és titular de fitxers de dades de caràcter personal inscrits en el R.G.P.D. (Registre General de Protecció de Dades) en els quals les seves dades queden incorporades i són tractades amb la finalitat de prestar-li els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

Enviament i registre de dades de caràcter personal

L'enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per FRIGORIFIC SANTA COLOMA S.L.. Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o rebre informació d'aquests serveis.

D'acord a l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades personals que s'obtinguin com a conseqüència del seu enviament de dades personals, seran incorporats a un fitxer titularitat de FRIGORIFIC SANTA COLOMA S.L. amb domicili c/ Onyar, 61 – Pol. Ind. Polingesa 17457 Riudellots de la Selva - Girona, tenint implementades totes les mesures de seguretat establertes en el Reial decret 1720/2007.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L'Usuari que envia la informació a FRIGORIFIC SANTA COLOMA S.L. és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se FRIGORIFIC SANTA COLOMA S.L. de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

FRIGORIFIC SANTA COLOMA S.L. no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les quals s'indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix responsabilitat alguna quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació. S'exonera a FRIGORIFIC SANTA COLOMA S.L. de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'Usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per FRIGORIFIC SANTA COLOMA S.L. sempre que procedeixi de fonts alienes a FRIGORIFIC SANTA COLOMA S.L..

Cessió de dades a tercers

FRIGORIFIC SANTA COLOMA S.L. no cedirà les dades personals a tercers. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l'afectat en virtut de l'Art. 6 LOPD.

Exercici de drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu postal a c/ Onyar, 61 – Pol. Ind. Polingesa 17457 Riudellots de la Selva - Girona o als emails: info@sarrats.cat juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del D.N.I. i indicant en l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

Acceptació i consentiment

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el seu tractament per part de FRIGORIFIC SANTA COLOMA S.L., en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

Canvis en la present política de privadesa

FRIGORIFIC SANTA COLOMA S.L. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En tal suposits, FRIGORIFIC SANTA COLOMA S.L.,anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

En aquest sentit, li indiquem que disposa de trenta dies per manifestar, per escrit, la seva negativa al tractament de dades descrit. Si transcorregut aquest termini no hagués manifestat la seva disconformitat en el sentit indicat, s'entendrà que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades de caràcter personal en els termes indicats anteriorment. D'altra banda, li comuniquem que podrà vostè exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a c/ Onyar, 61 – Pol. Ind. Polingesa 17457 Riudellots de la Selva - Girona o als emails: info@sarrats.cat.

  • Segueix Sarrats a Instagram
  • Segueix Sarrats a Facebook